Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti ProfiEvidencia s. r. o.

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Toto sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ProfiEvidencia s.r.o. (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) a nadobúdajú platnosť so Zmluvou.

2. Poskytovateľ je vlastníkom Webového sídla, prostredníctvom ktorého prevádzkuje Služby, výhradne ako služby informačnej spoločnosti v elektronickom prostredí.

3. Zaplatením ceny za Službu Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a berie na vedomie, že tieto VOP sú právne záväzné pre Zákazníka a Poskytovateľa.

4. Prejavenie súhlasu Zákazníka s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou pre používanie Služieb.

5. Tieto VOP sa vzťahujú na poskytovanie Služieb Poskytovateľom spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Zákazníkom v súvislosti s poskytovaním Služieb.

Článok II. Výklad pojmov

1. Dátami sa rozumejú najmä, nie však výlučne informácie, záznamy, údaje, komunikácia, pokyny alebo akékoľvek iné informácie poskytované Poskytovateľom v rámci Služieb v písomnej, ústnej, zakódovanej, grafickej, magnetickej, elektronickej alebo akejkoľvek inej hmotnej alebo nehmotnej forme.

2. Fakturačným obdobím sa rozumie 12 mesiacov (365 dní) a začína plynúť odo dňa prijatia platby za Služby alebo odo dňa aktivácie prístupových údajov k predplatenému Užívateľskému prístupu, prostredníctvom ktorého je Zákazník oprávnený využívať Služby, podľa toho, ktorý z okamihov nastane skôr. Prijatím platby sa rozumie pripísanie ceny za Služby na účet Poskytovateľa.

3. Poskytovateľom je spoločnosť ProfiEvidencia s. r. o. so sídlom 972 42 Podhradie 208, Slovenská republika, IČO: 52 505 014.

4. Službami sa rozumejú služby informačnej spoločnosti (v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.) predstavujúce jednotlivé softvérové funkcie Webového sídla poskytované Poskytovateľom za odplatu v rámci jednotlivých predplatených Užívateľských prístupov, umožňujúcich najmä vytváranie reportov, filtrovanie, prehliadanie, úpravu a exporty dát.

5. Užívateľským prístupom sa rozumie užívateľské rozhranie Webového sídla prístupné po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré umožňuje využívanie Služieb. Užívateľským prístupom je súčasne virtuálny osobný profil Zákazníka umožňujúci sprístupnenie funkcií Webového sídla a jeho jednotlivých Služieb.

6. Webovým sídlom sa rozumie internetová stránka www.profievidencia.sk

7. Zákazníkom je právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Zákazník pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

8. Zmluvným obdobím sa rozumie obdobie, počas ktorého sú poskytované Služby Zákazníkovi. Obvykle 365 dní odo dňa zaslanie prihlasovacích údajov do Uživateľského prístupu.

9. Zmluvnou stranou sa rozumie Poskytovateľ alebo Zákazník.

10. Zmluvnými stranami sa rozumejú Poskytovateľ a Zákazník.

Článok III. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je poskytovanie Služieb v podobe získania Užívateľského prístupu a využívania softvérových funkcií, akými sú :

 • Evidencia a všeobecný prehľad o obhospodarovaných nehnuteľnostiach spoločenstva, ako sú listy vlastníctva, parcely, ich výmery, druhy pozemkov, skupiny nehnuteľností.
 • Evidencia členov spoločenstva, ich údaje, podiely z celkového majetku, výmera, hlasy, typy a skupiny členov.
 • Podpora procesu vyplácania podielov na zisku podľa veľkosti podielov.
 • Evidencia vyplatených, nevyplatených podielov, tlač poštových poukážok na adresu, podpora hromadného vyplácania cez internet banking.
 • Hromadná tlač prehľadov a exportov, zoznamov členov, prezenčných listín, adries pre hromadnú korešpondenciu, podkladov pre výplatu podielov na zisku, prehľadov obhospodarovaných nehnuteľností.

2. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je jeho záväzok poskytnúť Zákazníkovi Služby v stanovenej kvalite a v dojednanom rozsahu v zmysle bodu 1 tohto článku, za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto VOP.

3. Predmetom Zmluvy na strane Zákazníka je jeho záväzok uhradiť cenu za Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a v týchto VOP.

4. Akékoľvek požiadavky Zákazníka na úpravu, zmenu, príp. doplnenie Služieb, ktoré nespadajú do rozsahu Služieb uvedených v bode 1 tohto článku (ďalej len „naviac práce“), budú fakturované Zákazníkovi na základe individuálne vystavenej faktúry, a to v dojednanej cene so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Predmetom Zmluvy na strane Zákazníka je jeho záväzok uhradiť cenu za Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a v týchto VOP.

Článok IV. Uzavretie Zmluvy

1 Podpisom Zmluvy obidvoma Zmluvnými stranami dochádza k záväznému uzavretiu Zmluvy (ďalej len „Uzavretie Zmluvy“). Po Uzavretí Zmluvy budú na e-mailovú adresu Zákazníka doručené prístupové údaje k predplatenému Užívateľskému prístupu, prostredníctvom ktorého je Zákazník oprávnený využívať Služby.

2 Zákazník podpísaním Zmluvy poskytuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

Článok V. Cena a platobné podmienky

1. Cena za poskytovanú Službu je účtovaná Zákazníkovi podľa aktuálne platného cenníka, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Poskytovateľa.

2. Cenu za Služby je potrebné uhradiť prostredníctvom bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu Poskytovateľa, ktorý je uvedený v Zmluve.

3. Prostriedkom na vykonanie úhrady je bankový príkaz, úhrada prostredníctvom platobnej karty alebo úhrada prostredníctvom platobnej brány Poskytovateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ v Zmluve nie je ustanovené inak.

4. Služby a aktivácia Užívateľského prístupu sú Zákazníkovi sprístupnené najneskôr odo dňa pripísania ceny za Služby na bankový účet Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry Poskytovateľom.

5. Po Uzavretí Zmluvy a po pripísaní ceny Služieb, Poskytovateľ zašle na e-mailovú adresu Zákazníka konečnú faktúru.

6. Cenu za Služby je Zákazník povinný uhradiť za celé Fakturačné obdobie.

7. Poskytovateľ nie je platca dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). V prípade, ak Poskytovateľ bude podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uplatňovať DPH, tak k jednotlivým cenám za Služby bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.

8. Cena za Služby v zmysle Zmluvy je platná na obdobie 12 mesiacov, t.j. na jedno Fakturačné obdobie, a bude vždy upravená v nadväznosti na zmenu nákladov Poskytovateľa alebo v prípade odôvodnených a preukázateľných zmien cien za prevádzku a poskytovanie Služieb (najmä, nie však výlučne zmena peňažných kurzov, inflácia atď.) alebo legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na cenu za poskytované Služby, a to formou zaslania faktúry po uplynutí Fakturačného obdobia. V prípade, že bude faktúra na ďalšie Fakturačné obdobie uhradená Zákazníkom v lehote splatnosti, má sa za to, že Zákazník s úpravou ceny na ďalšie Fakturačné obdobie súhlasil. V prípade, že faktúra na ďalšie Fakturačné obdobie uhradená v lehote splatnosti nebude, zmluvný vzťah uplynutím zaplateného Fakturačného obdobia zanikne.

Článok VI. Poskytovanie Služieb a pravidlá ich používania

1. Používaniu Služieb predchádza povinnosť Zákazníka vyjadrenia súhlasu:

 • s týmito VOP a
 • so spracovaním osobných údajov

(ďalej spolu len ako „Zmluvná Dokumentácia“).

2. Služby sú Zákazníkovi poskytnuté vo virtuálnej podobe prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa. V rámci Webového sídla, Zákazník získa Užívateľský prístup, ktorý umožňuje prístup k Službám a ich využívanie spolu so všetkými funkciami, tak ako je uvedené v týchto VOP.

3. Pri využívaní Služieb platí obmedzenie na počet užívateľských prístupov. Uvedené znamená, že simultánne sprístupnenie Služieb je v rovnakom čase voči viacerým osobám Zákazníka možné iba v prípade, ak vybratý rozsah Služieb zodpovedá možnosti zriadenia viac ako jedného (1) simultánneho prístupu.

4. Prihlasovacie údaje do Užívateľského prístupu je Zákazník povinný chrániť pred ich zverejnením a poskytnutím osobe, ktorá nie je Zmluvnou stranou.

5. Všetky Služby sú poskytované prostredníctvom diaľkového prístupu k serveru Poskytovateľa, ktorý umožňuje Zákazníkovi Webové sídlo. Ide o plne kompatibilné prístupy založené na internetovom pripojení a využívaní internetového prehliadača. Stiahnuté Dáta budú Zákazníkovi zasielané buď vo formáte pdf, xslx alebo csv.

6. Zákazník súhlasí s tým, že je Poskytovateľ oprávnený použiť Zákazníkove logo, príp. ochrannú známku výlučne na marketingové účely ako referenciu.

Článok VII. Práva a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník je oprávnený najmä:

 • využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v Zmluve a v týchto VOP. Akýkoľvek spôsob využívania Služieb v rozpore so Zmluvou, resp. týmito VOP sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok Zákazníkom;
 • obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Poskytovateľa.

2. Zákazník je povinný najmä:

 • oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu prostredníctvom e-mailu alebo iného platného kontaktu:
  • všetky zmeny identifikačných údajov Zákazníka, ako aj kontaktnej osoby Zákazníka, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
  • bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Zákazníkovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom.
 • zaplatiť cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v tlačenej forme;

3. Zákazník nie je oprávnený:

 • umožniť používanie Služieb tretím osobám;
 • využívať Služby na prenosy informácií, ktoré by ohrozovali bezpečnosť štátu či iný verejný záujem, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, zvyklosťami, zásadami poctivého obchodného styku alebo by boli inak v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami Európskej únie či medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná;
 • využívať Služby spôsobom, ktorý by narušoval, poškodzoval, zaťažoval či obmedzoval Služby alebo znižoval ich výkon alebo ktorý by obchádzal účel, na ktorý je Služba určená;
 • obchádzať alebo modifikovať bezpečnostné opatrenia poskytovaných Služieb, ani nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, či iné škodlivé programy a obsah, vstupovať alebo sa snažiť vstupovať na účty iných užívateľov, či narušovať alebo sa snažiť narušovať akékoľvek bezpečnostné opatrenia.

4. V prípade, ak Zákazník použije Služby v rozpore s týmito VOP alebo inou Zmluvnou dokumentáciou vrátane akejkoľvek formy zneužívania Služieb alebo porušenia zmluvných povinností, Poskytovateľ je oprávnený bezodkladne prerušiť poskytovanie Služieb.

Článok VIII. Zodpovednosť Poskytovateľa a jeho práva a povinnosti

1. Poskytovateľ nezodpovedá za úplnosť, aktuálnosť a správnosť prenesených Dát prostredníctvom internetu, t.j. za zverejnené informácie v Službe, ktoré boli do danej Služby poskytnuté inou osobou ako Poskytovateľom. V takom prípade Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by Zákazníkovi mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.

2. Zákazník berie na vedomie, že poskytované Služby nie sú použiteľné na právne účely a Poskytovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá za obsah informácií a Dát, ktoré poskytuje v rámci Služieb, nakoľko tieto informácie nevytvára, ale len spracúva z verejne dostupných zdrojov. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

3. Poskytovateľ je povinný:

 • poskytovať Zákazníkovi Služby v dojednanom rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto VOP;
 • zabezpečovať Služby nepretržite počas zmluvného vzťahu. Za porušenie povinností Poskytovateľa podľa tohto odseku sa nepovažujú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa čl. XIII. týchto VOP a prerušenie poskytovania Služieb z dôvodu servisných zásahov Poskytovateľa.

4. Za porušenie povinností Poskytovateľa podľa bodu 3 písm. (ii) tohto čl. sa nepovažujú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa čl. XIII. týchto VOP a prerušenie poskytovania Služieb z dôvodu servisných zásahov Poskytovateľa. Poskytovateľ si súčasne vyhradzuje právo na krátkodobé obmedzenie a prerušenie prístupu k Webovému sídlu a k zriadeným Užívateľským prístupom Zákazníka z dôvodu vykonania potrebných zmien alebo údržby systému.

5. Poskytovateľ prehlasuje, že servery Poskytovateľa zodpovedajú najvyšším štandardom bezpečnosti a prevádzkyschopnosti tak, aby umožňovali dostupnosť Služieb kedykoľvek počas využívania Služieb Zákazníkom.

6. Všetky Dáta uložené na serveroch Poskytovateľa sú pre Zákazníkovu bezpečnosť zálohované. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo odstránenie akýchkoľvek informácií, záznamov, obrazových záznamov, údajov, komunikácie alebo akýchkoľvek iných informácií vložených Zákazníkom do Užívateľského prístupu, ak tento následok spôsobil Zákazník napr. úmyselne alebo neuváženým výmazom Dát.

Článok IX. Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu

1.Zmluva zaniká:

 • uplynutím času, na ktorý bola uzavretá;
 • písomnou dohodou Zmluvných strán;
 • odstúpením od Zmluvy Poskytovateľom;
 • odstúpením od Zmluvy Zákazníkom;
 • výpoveďou Poskytovateľa bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď Zákazníkovi doručená;
 • zánikom Poskytovateľa alebo Zákazníka bez právneho nástupcu.

2. Zákazník môže odstúpiť od Zmluvy v prípade ak:

 • Poskytovateľ opakovane ani po písomnom upozornení Zákazníka neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP;
 • a naplnia podmienky uvedené v čl. XIII. týchto VOP.

3. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade ak:

 • sa identifikačné údaje uvedené Zákazníkom v Zmluve preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Zákazník opomenie oznámiť zmenu svojich údajov Poskytovateľovi;
 • Zákazník neuhradí cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol;
 • Zákazník koná v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Poskytovateľa alebo porušuje práva tretích osôb;
 • sa naplní jedna z okolností uvedených v čl. VII. bod 3 týchto VOP;
 • sa naplnia podmienky uvedené v čl. XIII. týchto VOP;
 • Zákazník svojím konaním poruší obchodné tajomstvo a/alebo mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle čl. XII týchto VOP a/alebo poruší práva duševného vlastníctva Poskytovateľa v zmysle čl. XI. tých VOP.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zákazníkom v zmysle bodu 2 písm. (i) tohto článku, Zákazník má právo na vrátenie časti ceny Služieb zodpovedajúcej nespotrebovanému časovému obdobiu Služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy, od ktorej sa odstupuje, a to do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia. Zmluvné strany sa dohodli, že nespotrebovaným časovým obdobím je zvyšný počet kalendárnych mesiacov začínajúci od mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia odstúpenia od Zmluvy Zákazníkovi; to neplatí, ak sa Zmluvné strany dohodli na náhradnom plnení.

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľom podľa bodu 3 tohto článku, Zákazník nemá právo na vrátenie časti ceny Služieb zodpovedajúcej nespotrebovanému časovému obdobiu Služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy, od ktorej Poskytovateľ odstupuje.

6. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

Článok X. Náhrada škody

1. Zákazník zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Poskytovateľovi porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení Zmluvy.

2. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody spôsobené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle čl. XII. týchto VOP.

Článok XI. Práva duševného vlastníctva a iné vlastnícke práva

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 558 a nasl. Obchodného zákonníka, ak je predmetom Služieb výsledok činnosti, ktorý je chránený právom z priemyselného alebo duševného vlastníctva (ďalej len „autorské dielo“), je Zákazník oprávnený použiť ho na účely vyplývajúce zo Zmluvy spôsobmi nevyhnutnými na riadne užívanie Služieb. Odmena za užívanie autorského diela v rozsahu podľa Zmluvy a týchto VOP je zahrnutá v cene.

2. Poskytované Služby sú majetkom Poskytovateľa, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenositeľné, neprevoditeľné, nededenia sa a viažu sa výlučne na Zákazníka.

3. Autorom softvérových funkcií, ktoré sú vytvorené Poskytovateľom najmä, nie však výlučne ekonomické prepočty, spôsoby výpočtov, vlastné zápisy a úpravy, je Poskytovateľ.

4. Zákazník berie na vedomie, že najmä nie však výlučne Webové sídlo, softvérové funkcie Webového sídla, databázy, spôsoby výpočtu Dát a zdrojových kódov, grafické zobrazenie, užívateľské rozhranie, logá, dizajny, ochranné známky obsahujú chránené informácie, ktorých vlastníkom je Poskytovateľ, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi práva duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi vrátane, avšak nielen, predpisov autorského práva (ďalej len „Chránené informácie“).

5. Zákazník sa zaväzuje, že bude používať Chránené informácie výlučne na účely používania Služby v súlade týmito VOP a v rozsahu zaplatenej Služby.

6. Zákazník sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom Chránené informácie kopírovať, reprodukovať, upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, opätovne publikovať, predávať, rozširovať, sťahovať, udeľovať licenciu na ďalšie použitie Služby odplatne alebo bezodplatne, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, verejne prenášať, vysielať alebo vytvárať odvodené diela a nebude používať Webové sídlo a Služby, prípadne ich časti, ktoré sú predmetom ochrany duševného vlastníctva, akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu, neoprávneného automatizovaného sťahovania alebo preťažovania sieťovej kapacity. Pre akékoľvek použitie Chránených informácií, okrem samotného používania Webového sídla a Služby v súlade s týmito VOP, je potrebné získať predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa.

7. Akékoľvek otázky Zákazníka, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Službe, ktoré budú Poskytovateľovi adresované, sa môžu stať v prípade prejavenia vôle vlastníctvom Poskytovateľa a Poskytovateľ ich môže využívať v neobmedzenom rozsahu.

8. Používaním Služieb nevznikajú žiadne práva na akúkoľvek úpravu a/alebo zásahy do Služieb, ani na použitie práv patriacich Poskytovateľovi s výnimkami povolenými priamo v týchto VOP.

9. V súlade s týmito VOP Poskytovateľ udeľuje Zákazníkovi obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a nedeliteľnú licenciu na používanie Služieb výhradne na používanie Služieb Zákazníkom a len v súvislosti s prístupom Zákazníka k Službám a jej používaním podľa týchto VOP.

10. Zákazník nie je oprávnený na odstraňovanie upozornení na autorské práva a iné vlastnícke práva, ktoré sú v Službe obsiahnuté.

Článok XII. Dôvernosť informácií

1. Zmluvné strany sa dohodli, že so všetkými informáciami, ktoré si oznámili v rámci uzatvárania tejto Zmluvy, budú nakladať ako s informáciami dôverného charakteru, pričom medzi informácie dôverného charakteru patria obchodné tajomstvo, osobné údaje, dôverné informácie finančného charakteru (ďalej len ako „Dôverné informácie“).

2. Zákazník je povinný zachovávať takého Dôverné informácie v utajení.

3. Zákazník sa zaväzuje, že žiadne Dôverné informácie nepoužije, neposkytne, neoznámi, akýmkoľvek spôsobom nesprístupní a neumožní sprístupnenie týchto Dôverných informácií tretím osobám a nebude s nimi nakladať iným spôsobom, než je spôsob vyslovene povolený v týchto VOP.

4. Zákazník sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa neposkytne žiadne Dôverné informácie tretím osobám. Pokiaľ Zákazník takýto súhlas získa, zaväzuje sa tretie osoby zmluvne zaviazať k povinnosti zachovávať dôverný charakter takýchto informácií a nezverejňovať ich v súlade s týmito VOP.

5. Obe Zmluvné strany sú aj po ukončení Zmluvného vzťahu povinné zachovávať dôvernosť informácií v súlade s týmito VOP, pričom táto povinnosť trvá neobmedzene až do času, kedy sa Dôverné informácie stanú bez pričinenia druhej Zmluvnej strany všeobecne známe. Porušením ustanovení tohto článku Zákazníkom vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu škody v preukázanej výške.

6. V súvislosti s poskytovaním Služieb, Poskytovateľ nebude využívať žiadne informácie týkajúce sa spôsobu akým Služby Zákazník využíva. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú používania Služieb Zákazníkom.

Článok XIII. Vyššia moc

1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nastanú nezávisle od vôle povinnej strany a bránia v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, je Poskytovateľ alebo Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy (ďalej len „okolnosť vylučujúca zodpovednosť“).

2. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj objektívna a neodvrátiteľná technická prekážka alebo iná skutočnosť spôsobujúca nemožnosť plnenia.

3. Vznik okolnosti vylučujúcej zodpovednosť je Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do troch (3) dní odo dňa jej vzniku. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú spojené.

4. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako jeden (1) mesiac, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť.

Článok XIV. Zmena VOP

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy a/alebo poskytovania Služieb. Zmenu VOP Poskytovateľ oznámi prostredníctvom Webového sídla alebo oznámením prostredníctvom elektronickej komunikácie, a to najmenej 15 kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP. Zmena alebo doplnenie VOP nadobúda (ak nie je uvedené inak) účinnosť ich zverejnením. Dňom účinnosti nových VOP strácajú platnosť a účinnosť predošlé VOP.

2. V prípade, ak Zákazník v lehote najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti nových VOP neoznámi Poskytovateľovi, že s novými VOP nesúhlasí, platí, že Zákazník sa s novými VOP oboznámil, s týmito súhlasí a tieto sa stávajú pre Zmluvné strany záväznými.

3. V prípade, ak Zákazník oznámi Poskytovateľovi, že s novými VOP nesúhlasí, v takom prípade do konca Fakturačného obdobia sa na zmluvný vzťah nebudú aplikovať nové VOP a zmluvný vzťah uplynutím aktuálneho Fakturačného obdobia zanikne.

Článok XV. Právna doložka

1. Zmluva a vzťahy zo Zmluvy vyplývajúce alebo so Zmluvou súvisiace boli uzavreté v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

2. Zmluvné strany vynaložia v dobrej viere všetko primerané úsilie na to, aby spory, ktoré vzniknú v súvislosti s využívaním Služieb, vyriešili dohodou o sporných nárokoch.

3. Akýkoľvek spor, ktorý Zmluvné strany nevyriešia dohodou, bude predložený na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu SR podľa právnych predpisov SR.

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

1. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy alebo VOP sú, alebo sa v budúcnosti z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy a/alebo VOP.

2. Zmluvné strany záväzne a bez výhrad súhlasia s tým, že všetky úkony realizované a zasielané Zmluvnými stranami navzájom prostredníctvom správy elektronickej pošty, ktoré budú poskytovať trvalý a dôveryhodný záznam o dohode, sa považujú za dokumenty zmluvnými stranami akceptované ako právne prípustné a záväzné, platne uzavreté, účinné a dojednané v písomnej forme.

3. V prípadoch, kedy Zmluva, VOP alebo platné právne predpisy vyžadujú doručenie písomnosti druhej Zmluvnej strane, doručujú sa písomnosti na adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve, prípadne na inú adresu, ktorá bola pre účely doručovania písomností najmenej 14 dní vopred preukázateľne písomne oznámená druhej zmluvnej strane. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená v okamihu kedy druhá Zmluvná strana písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta alebo kuriérna služba vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú. Účinky doručenia nastanú v deň vrátenia doručovanej zásielky aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím Zmluvnej strany, ktorej sa písomnosť doručuje, aj v prípade ak Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne. V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu odosielateľovi nevráti zásielka ako nedoručiteľná, účinky doručenia nastanú v siedmy (7.) deň po dni podania zásielky na prepravu.

4. Zákazník nie je oprávnený postúpiť, delegovať, alebo inak previesť akékoľvek práva a povinnosti či pohľadávky súvisiace s užívaním Služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa na tretiu osobu.

5. Tieto VOP spoločne s ostatnou Zmluvnou dokumentáciou a ďalšími právnymi oznámeniami alebo dodatočnými zmluvnými podmienkami uverejnenými Poskytovateľom v Službe, vrátane ich nadväzujúcich zmien predstavujú celú dohodu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom týkajúcu sa Služieb poskytovaných Poskytovateľom.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.10.2020.

 

   Kataster portál      Zákon č. 97/2013 Z. z.      Softvér      Lesné úrady      Slovenský Pozemkový fond      www.urbare.sk